Дэнти мангэ швар

Мэ кхэрэ явьём,
Да мэ джингадём,
Дай мири ровэл,
До дром ман на мэкэл.

Припев:
Дэнти мангэ швар,
Дэнти мангэ зэн,
Мэ нашава дрэ чёри,
Яндава грасторэн.

Дад пхуро сухтэл,
Дакэ ракирэл:
"Мэк чявэс дро дром,
Мэк джял ёв бахалэс!"

Мэ дро дром гыём,
Ко штала подгыём,
Грэс гэнштэс лыём,
Дэвлэса традыём.

Катерина

предыдущая  | "Дэнти мангэ швар" | следующая
Авторизируйтесь что бы добавить свой комментарий